Pravila i propisi certifikacijskih shema

Pravila, propisi, prigovori i žalbe certifikacijskih shema:

United Registrar of Systems (Holdings) Ltd - (u daljnjem tekstu URS) propisi o certificiranju i ostali propisi o uslugama prikazani su u nastavku.

1. Ovi propisi odnose se na certifikaciju od strane lokalnog ureda URS Holdings.

U svrhu ovih propisa, "URS Holdings" znači bilo koji "brand" koja posluje pod tvrtkom URS (Holdings) Ltd. Svi pridruženi "brandovi" i povezane tvrtke, kao što su URS Regulations, URS Systems, URS People, URS Product, URS Monitoring (inspekcija).

"Logo" znači logotip odobren od URS Holdings.

"Odbor za žalbe" znači odbor Nezavisnog odbora za certifikaciju URS-a, osnovan radi saslušanja žalbi. Vijeće imenovano u odnosu na svaku žalbu sastoji se od predsjedavajućeg i najmanje dva člana neovisnog odbora za ovjeru, niti jedan od njih neće imati izravni interes za predmet žalbe.

"Podnositelj zahtjeva" znači fizička ili pravna osoba koja se prijavila, ali još nije dobila certifikat za prijavljeni opseg, bilo da se radi o certificiranju, inspekciji ili drugoj povezanoj usluzi.

"Odbor" znači Odbor uspostavljen kao upravljačko tijelo URS Holdings.

„Norma ili shema“ znači norma ili shema za koju klijent traži certifikat (npr. ISO 27001) i/ili inspekcijske usluge ili srodne usluge koje pruža URS Holdings.

"Certifikat" znači certifikat kojim se priznaje da je sustav upravljanja, ili obavljena inspekcija, ili pružena edukacija, ili druga usluga koja završava izdavanjem certifikata, dodijeljen organizaciji koju je procijenio član URS Holdings u skladu s ovim propisima.

"Menadžer shema" znači osoba koju je Odbor direktora imenovao na određeno vrijeme uz odobrenje Odbora, a koja je zadužena za područje za koje je Odbor odgovoran. Moguće je imati nekoliko menadžera shema ovisno o shemama i/ili ponuđenim uslugama.

"Registrirana organizacija" znači fizička ili pravna osoba koja je dobila certifikat od strane člana URS Holdings.

"Dokumentirani sustav upravljanja" znači skup dokumenata / opisa / protokola / standardnih operativnih postupaka/ radnih uputa ili drugih formalnih uputa koje služe za primjenu sustava organizacije koja utvrđuje specifične prakse, resurse i aktivnosti te organizacije relevantne za postizanje usklađenosti s određenim normama, specifikacijom ili na neki drugi način definirane zahtjeve, i ako je prikladno, prakse i aktivnosti relevantne za određene Kodekse prakse.

"Smjernice / auditorove bilješke" je dokument koji je razvio URS Holdings, industrija, nabava i pridruženi interesi, sa ili bez sudjelovanja člana URS Holdings-a, koji detaljno specificira zahtjeve norme/ sheme/ zahtjeve u odnosu na određeni sektor industrije.

2. URS Holdings ili bilo koji lokalni ured je krajnje tijelo koje može izdati certifikat i djeluje preko menadžera shema koji u svrhu ocjenjivanja prema ovim propisima može s vremena na vrijeme prenijeti svoju funkciju te imenovati ili smijeniti osobe ukoliko isto smatra potrebnim, a pod uvjetima koji izvršni odbor može s vremena na vrijeme nametnuti.

3. Podnositelj zahtjeva koji zadovolji postavljene uvjete od strane menadžera shema da je sposoban zadovoljiti zahtjeve ovih propisa i da klijent obavlja dobronamjeran posao, te da zadovolji obveze menadžera sheme koje on može zahtijevati, u skladu s uvjetima ovih propisa imaju pravo na certifikat koja će i dalje ostati vlasništvo odgovarajućeg člana URS Holdings. Prvi certifikati obično vrijede od datuma i roka valjanosti (za certificiranje sustava upravljanja obično je to 36 mjeseci). Ako organizacija ne namjerava obnoviti svoj certifikat, ona mora pismenim putem obavijestiti menadžera shema o svojoj namjeri najmanje dva mjeseca prije datuma isteka certifikata. Pravo organizacije za korištenje certifikata nije prenosivo bez izričitog pismenog odobrenja menadžera shema.

4. Certificirana organizacija mora:

(i) pridržavati se ovih propisa cijelo vrijeme

(ii) koristiti odgovarajući logotip u skladu s uvjetima definiranim za upotrebu oznaka i logotipa kako je definirano na ovoj web stranici i u pogledu usluga ili proizvoda koji su predmet certifikata, i to samo s adrese navedene u certifikatu (i u slučaju priloga).

(iii) održavati i dokumentirati sustav (ako je primjenjivo) u skladu s odgovarajućom normom i stavljati na raspolaganje kopije cijelog ili dijela dokumentiranog sustava ako Menadžer shema zahtijeva da se u referentne svrhe podnese odgovarajućem članu URS Holdings.

(iv) Obavijestiti odgovarajućeg člana URS Holdings o stvarima koje bi mogle utjecati na sposobnost njihove certifikacije da i dalje ispunjava zahtjeve normi koje se koriste za certificiranje ili ovih propisa o certificiranju. Obavijest mora biti hitna i u pisanom obliku, kada su izmjene u sustavu značajne (npr. promjene koje se odnose na pravni, trgovački, organizacijski status ili vlasništvo; promjene ključnog menadžerskog osoblja; promjena adrese kontakta i mjesta; promjene u opsegu operacija obuhvaćenih certificiranim / registriranim sustavom upravljanja i velike promjene u sustavu upravljanja i procesima). Ako su amandmani manje naravi, o njima se mora obavijestiti predstavnik URS Holdings prilikom sljedećeg planiranog audita.

(v) Prekinuti svaku uporabu odgovarajućeg logotipa, što je neprihvatljivo navedenim propisima, i bilo koji oblik izjave ili upućivanja na certifikat organizacije koje prema mišljenju URS Holdings mogu biti pogrešne.

(vi) Omogućiti predstavnicima lokalnog ureda tijekom normalnog radnog vremena pristup prostorima ili mjestima u kojima se obavlja posao u opsegu certifikacije, radi ispitivanja materijala, postupaka, procedura, metoda ispitivanja, zapisa i sustava ili utvrđivanja da je proveden postupak ukidanja certifikata opisan u pravilu (v).

(vii) Imenovanti predstavnika uprave i jednog ili više zamjenika, uz odobrenje menadžera shema, da djeluju u odsutnosti glavnog predstavnika (i zamijeniti imenovane prema potrebi) koji će biti odgovoran za sva pitanja u vezi s zahtjevima certifikacije i koji će nakon svakog posjeta predstavnika člana URS Holdings potpisati izjavu ako to zatraži predstavnik, da bi bilo kakve promjene u postupcima i druge informacije relevantne za uvjete pod kojima se certifikat drži uključujući žalbe kupaca, prijavili odgovarajućem članu URS Holdings.

(viii) Nakon prestanka izdavanja certifikata (bez obzira na način prestanka) odmah prekinuti uporabu odgovarajućeg logotipa i svih reklamnih materija koje sadrže logotip ili bilo kakvu referencu na njega. Pored toga, s bilo kojim drugim materijalom ili dokumentima koji posjeduje organizacija, a koji imaju referencu na certifikat, tretirat će se tako da će je izbrisati, ako to zatraži Neovisni odbor za certifikat.

(ix) U slučaju da proizvod ili usluga podliježe tome da je klijent uključen u pravni postupak vezan za neispravnost navedenog proizvoda ili usluge koji je u skladu s opsegom certifikacije / odobravanja izdan od URS-a, klijent će obavijestiti URS o tome i URS imaju pravo provesti istragu u suradnji s klijentom koja može uključivati ​​posebnu posjetu koju URS ima pravo naplatiti za potreban poseban posjet i zatvaranje bilo kakvih korektivnih radnji.

(x) Kao što je navedeno u odredbi vi, certificirani klijent mora imati redovne nadzorne audite najmanje jednom godišnje. Ako se, međutim, nadzorni audit iz bilo kojeg razloga ne može obaviti, tada će se klijent suspendirati do trenutka kad se može organizirati nadzorni audit. Ako se audit ne organizira u razumnom roku, certifikat će se poništiti.

Napominjemo da različite sheme imaju različite vremenske okvire u odnosu na razdoblje u kojem je pokrenuto povlačenje i/ ili otkaz certifikata.

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s otkazivanjem ugovora obratite se lokalnom uredu URS-a.

Svaka odluka koju donese URS mora biti dokumentirana klijentu, a svaka odluka smatra se konačnom, imajući u vidu odjeljak 11 u nastavku.

5. Odgovarajući član URS Holdings ima pravo naplatiti naknade na razini koja se povremeno određuje uzimajući u obzir troškove koji se odnose na administraciju njegovih programa: Organizacija će platiti:

(i) Fiksnu godišnju naknadu ili drugi sporazum o naknadama kako je pismeno dogovoren za svaki dodjeljeni certifikat (to uključuje troškove nadzora, ako je prikladno), koji se u pravilu ne mogu vratiti.

(ii) Dodatne naknade za ocjenjivanje, nadzor, ponovno izdavanje ili potvrđivanje certifikata i administraciju, kakve povremeno utvrđuje odbor, koje će biti korektne i primjerene.

(iii) Konačna naknada za otkazivanje certifikata biti će utvrđena od strane certifikacijskog odbora.

(iv) (a) Svi dodatni troškovi koje je pretrpio član URS Holdings zbog neusklađenosti certificiranih organizacija s ovim propisima.

(iv) (b) Iako je politika grupe ponuditi konkurentne naknade, klijenti koji otkažu unaprijed dogovorene posjete bez razumne najave (manje od 5 radnih dana), mogu nametnuti naknadu za takvo otkazivanje s obzirom na to da aranžmani za putovanja i smještaj mogu biti rezervirani kako bi se osigurao ekonomski obilazak auditora kako bi se zadržali troškovi, a samim tim i naknade na realnu razinu. Nadalje, situacija se može pogoršati kada se podugovoreni auditori koriste za provođenje audita. Obzirom na navedeno, klijenti će bez sumnje izbjeći takve zahtjeve i u potpunosti razumjeti gornju politiku i cijeniti da bilo kakva obavijest o otkazivanju treba biti u pisanom obliku lokalnom uredu.

(v) Putne troškove, prema potrebi i koji se odnose na aktivnosti certificiranja.

(vi) sve naknade mogu se platiti prije aktivnosti na koju se odnose, tj. naknada za prijavu prije pregleda dokumenta; Naknada za procjenu prije procjene: i godišnja naknada za nadzor prije nadzora, osim ako se koristi način kontinuiranog plaćanja, npr. Trajni nalog ili druge dogovore odobrio je odgovarajući član URS Holdings. Neplaćanje troškova može rezultirati odgodom nadzora ili ponovnim potvrđivanjem, što bi moglo ugroziti izdavanje certifikata. URS Holdings šalje podsjetnike o plaćanju sve dok neplaćanje ne spriječi nadzor ili ponovnu certifikaciju nakon čega će certifikat biti obustavljen ili povučen (vidjeti 9. dolje).

6. Član URS Holdings će:

(i) Poslati predstavnika registriranoj organizaciji u skladu s dogovorenim programom nadzornog audita (ili odrediti procjenitelja za procjenu dokumenata i zapisa u određenom uredu URS Holdings), koja će biti komunicirana klijentu (ti su posjeti obično jedanput ili dva puta godišnje) radi provjere izvršavanja obveza nametnutih pravilima o certificiranju. Napomena, za prvi nadzorni audit, posjet ne smije biti duži od 12 mjeseci od datuma druge faze audita (OA1).

(ii) Obavijestiti registriranu organizaciju o svim promjenama primjenjivih smjernica, norma ili pravila / propisa o certificiranju i omogućiti organizaciji dovoljno vremena prema mišljenju Nezavisnog certifikacijskog odbora razumno u svrhu prilagodbe svojih postupaka i relevantnih postupaka kako bi se ispunili izmijenjeni zahtjevi.

(iii) Ne objavljivati nikakve podatke o registriranoj organizaciji povjerljive prirode, osim podataka koji su javni.

(iv) Obavijestiti registriranu organizaciju o pritužbi kupaca koja se odnose na usklađenost proizvoda, procesa ili usluge registriranih organizacija.

7. Ako registrirana organizacija privremeno ne može ispuniti zahtjeve ovih propisa, član URS Holdings zahtijeva da registrirana organizacija prekine upotrebu logotipa i / ili bilo koji zahtjev da bude registrirana organizacija s trenutnim učinkom dok ne postanu uvjeren da su uvjeti ovjere ponovno postignuti ili sve do očekivanja rezultata žalbe u skladu s pravilom 12.

8. U slučaju da organizacija registrirana na IATF 16949 više ne isporučuje po IATF 16949, voditelj sheme mora biti pismeno obaviješten u roku od 20 radnih dana, nakon čega se registracija povuče (ali ne i ISO 9000). Nadalje, one tvrtke koje su auditirane i registrirane prema ISO 14001 moraju obavijestiti odgovarajuće regulatorno tijelo ili tijela (uključujući odgovarajućeg člana URS Holdings) o svim poznatim kršenjima propisa / zakona koji se odnose na certificirani sustav zaštite okoliša. Slično tome, one tvrtke koje su auditirane i registrirane za zaštitu zdravlja i sigurnosti moraju obavijestiti odgovarajuće regulatorno tijelo ili tijela (uključujući odgovarajućeg člana URS Holdings) o svim poznatim kršenjima propisa / zakona koji se odnose na certificirani sustav.

9. Ako registrirana organizacija ne poštuje ove propise, član URS Holdings može, uz primjenu odredbi pravila 12., prema potrebi: (i) suspendirati ili povući certifikat ili smanjiti njezin opseg (ii) Odbiti izdavanje ili obnovu certifikata ili proširenje njezinog opsega. Takve odluke i razlozi moraju se pismeno priopćiti registriranoj organizaciji. Razlozi za obustavu / povlačenje uključuju: nepoštivanje ovih propisa; trajno ili ozbiljno neispunjavanje zahtjeva za certificiranje, uključujući zahtjev za održavanje učinkovitosti certificiranog sustava upravljanja; ne dozvoljava da se nadzorni audit ili recertifikacija provode u predviđenim rokovima i na zahtjev klijenta. Ako se ne riješe pitanja koja vode do obustave ili su istaknuta tijekom audita / posjeta / pritužbi, u dogovorenom roku (ne duže od 6 mjeseci), neplaćanje naknada, rezultirat će povlačenjem ili smanjenjem opsega certifikacije.

10.Države URS-a mogu, po vlastitom nahođenju, i u skladu s pravilom 12. opozvati ili odbiti izdavanje ili obnovu certifikate ako registrirana organizacija podliježe zakonima o stečaju ili sklopi bilo kakav aranžman ili sastav sa svojim vjerovnicima ili stupi u likvidaciju , bilo da je prisilna ili dobrovoljna (ali ne uključuje likvidaciju u svrhu obnove) ili je imenovan primatelj svog poslovanja ili je osuđen za krivično djelo koje želi diskreditirati ugled registrirane organizacije i dobru vjeru kao trgovca. Takve odluke i razlozi za njih moraju se pismeno priopćiti registriranoj organizaciji.

11. U slučaju da se registrirana organizacija ili podnositelj zahtjeva želi žaliti na bilo koju odluku menadžera shema URS Holdings, Nezavisnog certifikacijskog odbora u skladu s ovim propisima, to je u roku od 21 dan nakon što je službeno obaviješten o takvoj odluci, uz obavijest u pisanom obliku Nezavisnom odboru za certifikaciju o svojoj želji da uloži žalbu na tu odluku.

Sastanak žalbenog povjerenstva sastavljen u skladu s propisima bit će održan u roku 30 jasnih dana od primitka takve obavijesti, a apelant će dobiti najmanje 7 jasnih dana obavještenja o vremenu i mjestu takvog sastanka.

Apelantu će se savjetovati u vezi s ustavom povjerenstva za žalbe s obzirom na pojedinačnu kandidaturu i dat će mu priliku za prigovor bilo kojem članu povjerenstva. O takvim prigovorima mora se pismeno obavijestiti menadžera shema, a Odbor za žalbe bit će uredno ponovno konstituiran ako se uvaži.

Odluka menadžera shema ostaje na snazi ​​do sastanka odbora za žalbe. Na takvom sastanku i apelant i menadžer shema imaju pravo saslušanja u povjerenju. Odluka većine odbora za žalbe koju je proglasio njegov predsjednik je konačna.

Odluka i naknadne akcije koje je dogovorio predsjednik ICB-a ne rezultiraju diskriminacijom

12. Ako klijent želi podnijeti žalbu na uslugu koju nudi bilo koji član URS Holdings, trebao bi, u prvom redu, pisati menadžeru shema u odgovarajućem sjedištu URS Holdings člana. Adrese za kontakt mogu se naći na web stranici URS Holdings na www.urs-holdings.com

Sve pritužbe moraju se uredno evidentirati i pregledati, sve korektivne radnje koje se smatraju potrebnim priopćit će se podnositelju žalbe, u razumnom roku. Ako se radnja ne smatra dovoljnom, podnositelj žalbe trebao bi pisati Glavnom uredu, ali obilježiti prepisku radi pažnje neovisnog odbora za certificiranje (ICB).

Nakon pregleda ICB-a o tom pitanju, podnositelj žalbe ponovno će se obavijestiti o svim radnjama koje se smatraju potrebnim. Ako se gore navedeni postupak još uvijek ne smatra zadovoljavajućim, podnositelj žalbe treba uputiti svoje brige odgovarajućim akreditacijskim tijelima članova URS Holdings (npr. UKAS, SMMT (za ISO / TS 16949), NABCB itd.). Veze do tijela akreditacije dostupne su na web stranicama članova URS Holdings.

13. ICB može povremeno izmijeniti ove propise. Nijedna takva izmjena ne utječe na pravo bilo koje registrirane organizacije da koristi primjenjivi logotip ili da zahtijeva da bude registrirana prema ovim propisima, osim ako ne bude pismeno obaviještena o takvim izmjenama od strane odgovarajućeg člana URS Holdings koji će prijaviti registriranu organizaciju datuma do kojeg mora udovoljavati izmijenjenim propisima, koji obično ne budu kraći od šest mjeseci od datuma obavijesti o promjeni.

14. Sljedeće informacije otvorene su za pregled javnosti na odgovarajućoj radnoj adresi članova URS Holdings, koja će biti objavljena:

i) Popis registriranih organizacija

ii) obustavljene i povučene certifikate

iii) Postupak za rješavanje prigovora i žalbi.

Za provjeru organizacije kako bi utvrdili imaju li valjanu certifikat, šira javnost može pristupiti web stranici URS Holdings.

15. Svaka obavijest u skladu s ovim propisima mora biti u pisanom obliku i potpisana od strane stranke koja ju daje te joj se može uručiti ili slati unaprijed uplaćenom dostavom ili preporučenom poštom, u slučaju člana URS Holdings ili prema registriranoj organizaciji.

Svaka obavijest tako uručena poštom (osim ako se ne dokaže suprotno) smatrat će se da je poslana 48 sati od trenutka slanja; a za dokazivanje takve usluge bit će dovoljno dokazati da je obavijest pravilno adresirana i poslana u skladu s ovim propisom.

16. Kao akreditirani registar relevantna akreditacijska tijela pridržavaju pravo izvršiti witness audit naših auditora, evaluatora ili inspektora, stoga morate biti svjesni da kao registrirani klijent, za neke sheme, norme, možda postoje slučajevi u kojima auditor, ocjenjivač ili inspektor budu popraćeni auditoroma/ima iz odgovarajućih Akreditacijskih tijela. Kao registrirani klijent dužni ste dopustiti auditorima tijela za akreditaciju da provode witness audit na vašoj lokaciji.

Za određene sheme, kao što je IATF 16949, registrirani klijent je također dužan, ako je potrebno, sebi omogućiti pravo pristupa predstavniku ili delegatu IATF-a. Osim toga, IATF-ova pravila određuju da konzultant ne može biti prisutan tijekom audita koju obavlja certifikacijskog tijela ili predstavnika ili delegata IATF-a.

Posebno, Aerospace Scheme (AS 91XX) ima posebna prava pristupa zahtjevima koji pokrivaju članove IAQG i regulatorne agencije koji sudjeluju s Akreditacijskim tijelom ili čak neovisno. Prava pristupa također se moraju odobriti dokumentima i objektima. Ovo je potrebno kako bi se zadovoljila IAQG Rezolucija br. 136.

17. Zahtjevi za certificiranje proizvoda prema (ISO 17065).

Sljedeći su uvjeti također primjenjivi na bilo kojeg klijenta certificiranog od strane URS Products Limited. (ovi su uvjeti pored gore navedenih);

a) klijent uvijek ispunjava uvjete za certificiranje, uključujući provedbu odgovarajućih promjena kad ih obavijesti certifikacijsko tijelo.

b) ako se certificiranje odnosi na tekuću proizvodnju, certificirani proizvod i dalje mora ispunjavati zahtjeve na proizvod.

c) klijent osigurava sve potrebne aranžmane za;

1. provođenje evaluacije i nadzora (ako je potrebno), uključujući predviđanje za ispitivanje dokumentacije i evidencija i pristup relevantnoj opremi, lokaciji (lokacijama), površinama, osoblju i klijentovim podizvođačima;

2. istraživanje pritužbi;

3. sudjelovanje promatrača, ako je primjenjivo;

 

d) klijent postavlja zahtjeve vezane uz certificiranje u skladu s opsegom certifikacije

e) klijent ne upotrebljava svoje certificiranje proizvoda na takav način da ovjeri certifikacijsko tijelo i ne daje izjave u vezi s certificiranjem svojih proizvoda koje certifikacijsko tijelo može smatrati zavaravajućim ili neovlaštenim.

f) nakon obustave, povlačenja ili prestanka certificiranja, klijent prestaje koristiti svu reklamnu materiju koja sadrži bilo kakvu referencu na njega i poduzima mjere kako to zahtijeva shema certificiranja (npr. povratak certifikacijskih dokumenata) i poduzima bilo koju drugu potrebnu mjeru.

g) ako klijent drugima dostavi kopije certifikacijskih dokumenata, dokumenti se mogu reproducirati u cijelosti ili onako kako je određeno u shemi certificiranja.

h) upućujući na svoje certificiranje proizvoda u komunikacijskim medijima kao što su dokumenti, brošure ili reklame, klijent ispunjava zahtjeve certifikacijskog tijela ili kako je određeno u shemi certificiranja.

i) klijent ispunjava sve zahtjeve koji se mogu propisati u shemi certificiranja koja se odnosi na upotrebu oznaka sukladnosti i na podatke povezane s proizvodom;

NAPOMENA Vidi također ISO / IEC 17030, Vodič ISO / IEC 23 i Vodič ISO 27.

j) klijent vodi evidenciju o svim pritužbama koje su mu upućene u vezi s poštivanjem zahtjeva za izdavanje certifikata i stavlja na raspolaganje te zapise certifikacijskom tijelu, i

1. poduzima odgovarajuće mjere u vezi s takvim prigovorima i bilo kakvim nedostacima na proizvodima koji utječu na usklađenost sa zahtjevima za certificiranje;

2. dokumentira poduzete radnje.

NAPOMENA Provjera točke j) od strane certifikacijskog tijela može se odrediti u shemi certificiranja.

k) klijent će obavijestizi certifikacijsko tijelo, bez odgode, o promjenama koje mogu utjecati na njegovu sposobnost da udovolji zahtjevima certifikata.

 

NAPOMENA Primjeri promjena mogu uključivati ​​sljedeće:

• pravni, trgovački, organizacijski status ili vlasništvo,

• organizacija i upravljanje (npr. Ključno rukovodstvo, osoblje koje donosi odluku ili tehničko osoblje),

• Promjene proizvoda ili načina proizvodnje,

Granice odgovornosti

Dok URS Holdings ima osiguranje za osiguranje obveza, u slučaju da se pokrije neuspjeh usluge, pokriće obveza temelji se na sljedećim Uvjetima i odredbama koje prihvaća URS Holdings (koja pokriva svaki brand URS Holdings, kako je navedeno unutar usluga koje se nude na ovoj web stranici i ograničene su na one usluge i urede koje su na popisu i navedeni na web stranici) kupac i klijent.

Nadalje, prihvaćanje ograničenja obveza podrazumijeva se u izjavama danim na ovoj web stranici, uključujući Izjava o odricanju odgovornosti, uvjeti i pravila, upotreba žigova i bilo kojeg ugovornog uvjeta.

Opseg osiguranja za profesionalnu odštetu varira od usluge do usluge, a URS Holdings ograničava svoju odgovornost na temelju određenih principa koje poštuju naši kupci i klijenti, ovisno o ugovorenoj usluzi, tako da:

1. Bilo koji auditor, inspektor, procjenitelj URS holdinga (bilo da je stalno zaposlen, ili djeluje kao podizvođač) kupcu, klijentu ili klijentima ili kupcu  ili dobavljaču URS Holdings, ima odgovarajuće osiguranje za pokriće navedenog auditora, inspektoar ili evaluatora URSa.

2. Ako je potreban prijevoz kupcu, klijentu, kupcu ili dobavljaču kupcu URS holdinga, ili takav prijevoz obavlja auditor URS holdinga, inspektor ili evaluator (bez obzira da li je stalno zaposlen ili djeluje kao podizvođač) ), tada odgovarajuće pokriće osiguranja drži kupac, klijent, kupac kupca ili dobavljača URS holdinga.

3. Ako auditori, inspektori, procjenitelji posjećuju klijenta ili kupca ili dobavljača klijenta kako bi izvršavali njegove dužnosti, kupac mora pružiti odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu (OZO) i pružiti odgovarajuću obuku, upute prije početka rada. Nadalje, kupac NE smije dopustiti auditoru, inspektoru, procjenitelju da rukuje s opremom bez izričitog nadzora i upute.

4. certifikat sustava - Nalazi koji se moraju korigirati u odnosu na normu koja se auditira, URS holding neće biti odgovoran za utvrđivanje navedene korektivne akcije i provedbe. Odluka o tome što je potrebno za ispravljanje nalaza je isključivo u nadležnosti Kupca ili Naručitelja.

5. certifikat osoba - Kao točka (4) gore, ali u nekim slučajevima, posebno za shemu FLAME, dat će se preporuke za ispravljanje nalaza. Na korisniku je da preispita takve preporuke i ako se klijent brine s navedenom preporukom, kupac se poziva da se obrati URS Holdings Head Officeu radi pregleda prije takve primjene.

6. Proizvod - Kao točka (5) gore, ali dodatno, mogu postojati posebni zahtjevi navedeni u ugovoru ili regulitarni zahtjevi kako to zahtijeva nadležno tijelo.

7. Inspekcija - Kao točka (5) gore, ali osim toga, mogu se utvrditi posebni zahtjevi navedeni u ugovoru, zajedno s dodatnim zahtjevima za PI osiguranje.

Opseg osiguranja od odgovornosti i profesionalne odštete ovisi o brandu / usluzi koja se nudi. Pojedinosti o opsegu i visini pokrića za osiguranje mogu se dobiti ako se obratite sjedištu Holdinga - pogledajte urede na ovoj web stranici i odaberite Worldwide.

Klijenta URS Holdings podsjećaju da, ukoliko je takvo pokriće osiguranja od važnosti za pružanje usluga s obzirom na ograničenja odgovornosti, tada su upiti Glavnom uredu dobrodošli.

Kontaktirajte nas...